Nrsimha
Home Electional Articles People Jyotish Class Jyotish News Mantra Mundane Spirituality

Up

Home Up Guru Prayer Mantra Shastra Hari Om Misc Mantra Visnu_Nama Tulasi Surya Sarpa-Mantra Nrsimha Mritunjaya Mantra Effect Hayagreeva Radha's Song

Download sites of SJVC
Europe
Asia

 

Editor's Notes:
1.    To view this document properly, you need to install the Balaram font . To install this now, click here [INSTALL SHUSHA FONT] and when the dialogue box appears, check "Save this file to disk" and in the next dialogue box guide the path to C:\Windows\Fonts.
2.    This is the perfect remedy for any person suffering from the negative effects of Mars, like the Mahadasa of Mars or one subject to accidents, court cases, injury, war, turmoil and death all around. Recite this Stotra thrice a day at morning, noon and evening prayer.

ÇRÉ NÅSIÀHA-KAVACA-STOTRAM
(1)
nåsiàha-kavacaà vakñye
prahlädenoditaà purä
sarva-rakña-karaà punyaà
sarvopadrava-näçanam
I shall now recite the Nåsiàha-kavaca, formerly spoken by Prahläda Mahäräja. It is most pious, vanquishes all kinds of impediments, and provides one all protection.
(2)
sarva-sampat-karaà caiva
svarga-mokña-pradäyakam
dhyätvä nåsiàhaà deveçaà
hema-siàhäsana-sthitam
It bestows upon one all opulences and can give one elevation to the heavenly planets or liberation. One should meditate on Lord Nåsiàha, Lord of the universe, seated upon a golden throne.
(3)
vivåtäsyaà tri-nayanaà
çarad-indu-sama-prabham
lakñmyäliìgita-vämäìgam
vibhütibhir upäçritam
His mouth is wide open, He has three eyes, and He is as radiant as the autumn moon. He is embraced by Lakñmédevé on his left side, and His form is the shelter of all opulences, both material and spiritual.
(4)
catur-bhujaà komaläìgaà
svarëa-kuëòala-çobhitam
saroja-çobitoraskaà
ratna-keyüra-mudritam
The Lord has four arms, and His limbs are very soft. He is decorated with golden earrings. His chest is resplendent like the lotus flower, and His arms are decorated with jewel-studded ornaments.
(5)
tapta-käïcana-sankäçaà
péta-nirmala-väsasam
indrädi-sura-mauliñöhaù
sphuran mäëikya-déptibhiù
He is dressed in a spotless yellow garment, which exactly resembles molten gold. He is the original cause of existence, beyond the mundane sphere, for the great demigods headed by Indra. He appears bedecked with rubies which are blazingly effulgent.
(6)
viräjita-pada-dvandvaà
çaìkha-cakrädi-hetibhiù
garutmatä ca vinayät
stüyamänaà mudänvitam
His two feet are very attractive, and He is armed with various weapons such as the conch, disc, etc. Garuòa joyfully offers prayers with great reverence.
(7)
sva-håt-kamala-samväsaà
kåtvä tu kavacaà pathet
nåsiàho me çiraù pätu
loka-rakñärtha-sambhavaù
Having seated Lord Nåsiàhadeva upon the lotus of one's heart, one should recite the following mantra: May Lord Nåsiàha, who protects all the planetary systems, protect my head.
(8)
sarvago 'pi stambha-väsaù
phalaà me rakñatu dhvanim
nåsiàho me dåçau pätu
soma-süryägni-locanaù
Although the Lord is all-pervading, He hid Himself within a pillar. May He protect my speech and the results of my activities. May Lord Nåsiàha, whose eyes are the sun, and fire, protect my eyes.
(9)
småtaà me pätu nåhariù
muni-värya-stuti-priyaù
näsaà me siàha-näças tu
mukhaà lakñmé-mukha-priyaù
May Lord Nåhari, who is pleased by the prayers offered by the best of sages, protect my memory. May He who has the nose of a lion protect my nose, and may He whose face is very dear to the goddess of fortune protect my mouth.
(10)
sarva-vidyädhipaù pätu
nåsiàho rasanaà mama
vaktraà pätv indu-vadanaà
sadä prahläda-vanditaù
May Lord Nåsiàha, who is the knower of all sciences, protect my sense of taste. May He whose face is beautiful as the full moon and who is offered prayers by Prahläda Mahäräja protect my face.
(12)
nåsiàhah pätu me kaëöhaà
skandhau bhü-bhåd ananta-kåt
divyästra-çobhita-bhujaù
nåsiàhaù pätu me bhujau
May Lord Nåsiàha protect my throat. He is the sustainer of the earth and the performer of unlimitedly wonderful activities. May He protect my shoulders. His arms are resplendent with transcendental weapons. May He protect my shoulders.
(13)
karau me deva-varado
nåsiàhaù pätu sarvataù
hådayaà yogi-sädhyaç ca
niväsaà pätu me hariù
May the Lord, who bestows benedictions upon the demigods, protect my hands, and may He protect me from all sides. May He who is achieved by the perfect yogés protect my heart, and may Lord Hari protect my dwelling place.
(14)
madhyaà pätu hiraëyäkña-
vakñaù-kukñi-vidäraëaù
näbhià me pätu nåhariù
sva-näbhi-brahma-saàstutaù
May He who ripped apart the chest and abdomen of the great demon Hiraëyäkña protect my waist, and may Lord Nåhari protect my navel. He is offered prayers by Lord Brahmä, who has sprung from his own navel.
(15)
brahmäëòa-koöayaù kaöyäà
yasyäsau pätu me kaöim
guhyaà me pätu guhyänäà
mantränäà guhya-rüpa-dåk
May He on whose hips rest all the universes protect my hips. May the Lord protect my private parts. He is the knower of all mantras and all mysteries, but He Himself is not visible.
(16)
ürü manobhavaù pätu
jänuné nara-rüpa-dåk
jaìghe pätu dharä-bhara-
hartä yo 'sau nå-keçaré
May He who is the original Cupid protect my thighs. May He who exhibits a human-like form protect my knees. May the remover of the burden of the earth, who appears in a form which is half-man and half-lion, protect my calves.
(17)
sura-räjya-pradaù pätu
pädau me nåharéçvaraù
sahasra-çérñä-puruñaù
pätu me sarvaças tanum
May the bestower of heavenly opulence protect my feet. He is the Supreme Controller in the form of a man and lion combined. May the thousand-headed Supreme enjoyer protect my body from all sides and in all respects.
(18)
manograù pürvataù pätu
mahä-vérägrajo 'gnitaù
mahä-viñëur dakñiëe tu
mahä-jvalas tu nairåtaù
May that most ferocious personality protect me from the east. May He who is superior to the greatest heroes protect me from the southeast, which is presided over by Agni. May the Supreme Viñëu protect me from the south, and may that person of blazing luster protect me from the southwest.
(19)
paçcime pätu sarveço
diçi me sarvatomukhaù
nåsiàhaù pätu väyavyäà
saumyäà bhüñaëa-vigrahaù
May the Lord of everything protect me from the west. His faces are everywhere, so please may He protect me from this direction. May Lord Nåsiàha protect me from the northwest, which is predominated by Väyu, and may He whose form is in itself the supreme ornament protect me from the north, where Soma resides.
(20)
éçänyäà pätu bhadro me
sarva-maìgala-däyakaù
saàsära-bhayataù pätu
måtyor måtyur nå-keçaré
May the all-auspicious Lord, who Himself bestows all-auspiciousness, protect from the northeast, the direction of the sun-god, and may He who is death personified protect me from fear of death and rotation in this material world.
(21)
idaà nåsiàha-kavacaà
prahläda-mukha-maëòitam
bhaktimän yaù pathenaityaà
sarva-päpaiù pramucyate
This Nåsiàha-kavaca has been ornamented by issuing from the mouth of Prahläda Mahäräja. A devotee who reads this becomes freed from all sins.
(22)
putravän dhanavän loke
dérghäyur upajäyate
yaà yaà kämayate kämaà
taà taà präpnoty asaàçayam
Whatever one desires in this world he can attain without doubt. One can have wealth, many sons, and a long life.
(23)
sarvatra jayam äpnoti
sarvatra vijayé bhavet
bhümy antarékña-divyänäà
grahänäà viniväraëam
He becomes victorious who desires victory, and indeed becomes a conqueror. He wards off the influence of all planets, earthly, heavenly, and everything in between.
(24)
våçcikoraga-sambhüta-
viñäpaharaëaà param
brahma-räkñasa-yakñäëäà
dürotsäraëa-käraëam
This is the supreme remedy for the poisonous effects of serpents and scorpions, and Brahma-räkñasa ghosts and Yakñas are driven away.
(25)
bhuje vä tala-pätre vä
kavacaà likhitaà çubham
kara-müle dhåtaà yena
sidhyeyuù karma-siddhayaù
One may write this most auspicious prayer on his arm, or inscribe it on a palm-leaf and attach it to his wrist, and all his activities will become perfect.
(26)
deväsura-manuñyeñu
svaà svam eva jayaà labhet
eka-sandhyaà tri-sandhyaà vä
yaù paöhen niyato naraù
One who regularly chants this prayer, whether once or thrice (daily), he becomes victorious whether among demigods, demons, or human beings.
(27)
sarva-maìgala-maìgalyaà
bhuktià muktià ca vindati
dvä-triàçati-sahasräëi
pathet çuddhätmanäà nåëäm
One who with purified heart recites this prayer 32,000 times attains the most auspicious of all auspicious things, and material enjoyment and liberation are already understood to be available to such a person.
(28)
kavacasyäsya mantrasya
mantra-siddhiù prajäyate
anena mantra-räjena
kåtvä bhasmäbhir mantränäm
This Kavaca-mantra is the king of all mantras. One attains by it what would be attained by anointing oneself with ashes and chanting all other mantras.
(29)
tilakaà vinyased yas tu
tasya graha-bhayaà haret
tri-väraà japamänas tu
dattaà väryäbhimantrya c
Having marked ones body with tilaka, taking acamana with water, and reciting this mantra three times, one will find that the fear of all inauspicious planets is removed.
(30)
prasayed yo naro mantraà
nåsiàha-dhyänam äcaret
tasya rogaù praëaçyanti
ye ca syuù kukñi-sambhaväù
That person who recites this mantra, meditating upon Lord Nåsiàhadeva, has all of his diseases vanquished, including those of the abdomen.
(31)
garjantaà gärjayantaà nija-bhuja-patalaà sphoöayantaà hatantaà
rüpyantaà täpayantaà divi bhuvi ditijaà kñepayantam kñipantam
krandantaà roñayantaà diçi diçi satataà saàharantaà bharantaà
vékñantaà pürëayantaà kara-nikara-çatair divya-siàhaà namämi
Lord Nåsiàha roars loudly and causes others to roar. With His multitudes of arms He tears the demons asunder and kills them in this way. He is always seeking out and tormenting the demoniac descendants of Diti, both on this earth planet and in the higher planets, and He throws them down and scatters them. He cries with great anger as He destroys the demons in all directions, yet with His unlimited hands He sustains, protects, and nourishes the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances to the Lord, who has assumed the form of a transcendental lion.
iti çré-brahmäëòa-puräëe prahlädoktaà çré-nåsiàha-kavacaà sampürëam.
Thus ends the Nåsiàha-kavaca as it is described by Prahläda Mahäräja in the Brahmäëòa Puräëa.

 
Copyright © 1999 SJVC 

Back Home Up Next

Since Jan'2000

Contact Information:  Telephone 91-11-2489531; FAX on Request: 91-11-2713201; 
E-mail: General Info  Webmaster  Articles, mail for Jyotish News 
Postal address: 152B Pocket-C, Mayur Vihar Phase-2, New Delhi, India-110091
Last edited June 21, 2000